Code

DS/UK/4763

Chiu Ban It; Joshua (1918-2016); Bishop of Singapore and Malaya

1918-2016

Powered by CalmView© 2008-2022